โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทับช้างวิทยาคม

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 17 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
13
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพรทิพย์ วิหะกะรัตน์  ครู ชำนาญการ
4
102.00
2 นางผกามาส ศรีผล  ครู ชำนาญการ
2
28.00
3 นางสุมาล ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนิพพา สุขปาละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุรภี เด็นจิ  ครู ชำนาญการ
4
42.00
6 นางประภาพรรณ พรหมมณี  ครู ชำนาญการ
8
101.00
7 นางสาธนี ใหม่เพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสมจิตร์ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
9 นางสาวมนทิพย์ นกแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
36.00
10 นางวชิรา มุสิกพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
11 นายสินชัย ฐิติกิตติ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอุษณีย์ รอดทอง  ครู ชำนาญการ
2
13.00
13 นายไชยา สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวิลาวรรณ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจิรวรรณ เดชเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาววิไลลักษณ์ ปานทอง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวจีราพร ห้วยหล่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวกัญญาภัค นพวงค์  ครู ชำนาญการ
8
72.00
19 นางสาวศิริพร เกิดอะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
11