โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 29 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สะบ้าย้อยวิทยา

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 22 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
19
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประจักร์ สุขสะปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางประจวบ แก้ววิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางไพรพักตร์ สารวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอัญชิสา บุญทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพิชญ์สินี แก้ววิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ว่าที่ร้อยโททวิทย์ อ่อนพรม  ครู ชำนาญการ
0
7 นางนิศากร ศิริยุทธแสนยากร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางบัวศรี สุกไกร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุนทรีพร ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชัยยันต์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
11 นางรุ่งญาดา เตชะสุขิตกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวแสเร๊าะ ดามันดะ  ครู ชำนาญการ
0
13 สิบเอกนิวัตร มณีโชติ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวนิตยา บุญส่ง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางฟารีดา บิลยะหีม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพาตีต๊ะ เลาะสุหลง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุภาภรณ์ อุมาศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายดลธร เตชะสุขิตกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสุพัฒชา อินทันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวอาภรณ์ เอี่ยมตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางเรวดี แก้ววิชิต  ครู ชำนาญการ
0
22 นายชินวัฒน์ ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางเขมปัณฑา แก้วของแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมัย ชำนาญกิจ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวซานีต้า สามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางศรีราม โฉมระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางซัยตูน ปูโจ๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางรอฮายา เจะจาโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวพิมพ์ดาว ไฝสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 ประภาพร นะมะณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
18