โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 54 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 5 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 14 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 6 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 17 37 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
6
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
7
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
12
22
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเพ็ญนภา รัตโนดม  ครู ชำนาญการ
0
2 นายดนุรุจ สามัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุพลา ทองแป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุลตรณ์ หลังเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทิพวรรณ ธังดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางมลิวัลย์ ปาณะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจิระนันต์ สุวรรณวิหค  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนิศาชล เอียดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายแก้ว เตี้ยเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
11 นางคนึงนิตย์ ไชยมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางศุลยา สามัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย  ครู ชำนาญการ
0
15 นายวิจิตร นิยมเดชา  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมยศ แซ่เจา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุวิมล หอประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอนัน จันทรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางปรีดา ผลาสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายรังสิต รัตนโสภา  ครู ชำนาญการ
0
21 นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางรุจิรา บินตำมะหง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางยินดี ชูนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางณพิชา จันทวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางถนอมพร ปีนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางศรินยา สวาหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางซีต้า ไรมันซา  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสาธิต บัวดำ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวจริยา จิตตพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวอังคณา บุญทา  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง  ครู ชำนาญการ
0
38 นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายวิชัย บัวเนี่ยว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายภิโชติ เอียดเฉลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน  ครู ชำนาญการ
0
42 นายอภิรักษ์ สุขาเขิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางเขมิกา ทองสี  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายกฤติภัทร กาสเส็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวรูฮายา เจะเลาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวรอฮาณา ปะดูกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววนิดา สุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนุสรา ดลระหมาน  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวจิรัชยา กลับศรีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
83.00
53 นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11