โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าแพผดุงวิทย์

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 22 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
12
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปรียาพร แดหวามาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
2 นางสาวฐิติยา หมีนฉาด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
3 นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
4 นางสาวจรัญญา รักรณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นายปราโมทย์ มุกดา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนงนาถ มัจฉา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกาญจน์จุรี หมีดหรน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุจินันท์ มุกดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสำเนาว์ บุบผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวนิดา แดงคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
13 นางฉารีฝ๊ะ มานะกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
14 นายรอเซ็ด นารีเปน  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสุรศักดิ์ จันทจักษุ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางชลิตา นวลออง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอนันต์ มณีวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวปิยตา คูหามุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
19 นางสาวจารุวดี ศรีลีกะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอังคณา ศุภพงศกร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นางสาวนัฎติยา เนียมไหม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางปิยนุช หลีเยาว์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายอัชอรี สุขสง่า  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาววิยดา รักษ์พงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวพิลาสลักษณ์ พิบลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวซารีนา หมีนแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางอธิตา ดินเตบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสาลินี พรหมมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9