โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ควนกาหลงวิทยาคม

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 18 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
1
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
17
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศิรญา ไชยพูล  ครู ชำนาญการ
2
30.00
2 นายธีธัช ชาตโร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางแววตา เกษตรชีวากรณ์  ครู ชำนาญการ
14
154.00
4 นางสมคิด ขุนฤทธิ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
3
48.00
5 นางสนธยา สัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
78.00
6 นางสุชะฎา ศรีอำภรณ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
7 นายพิชิต ศรีสงคราม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางมาริสา วิเชียรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นางสุภาวดี ผลมูล  ครู ชำนาญการ
14
220.00
11 นางลำไพ ศรีปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
12 นางเตือนจิต สุวรรณะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกตุ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
14 นางวริศรา แสงขำ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
15 นางสาวศุภิสรา เพ็ชรเขียว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเยาวดี แท่นมณี  ครู ชำนาญการ
1
6.00
17 นางสิทธินี ศรีสงคราม  ครู ชำนาญการ
1
90.00
18 นางสุดารัตน์ นวลสงค์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
19 นางปรีดา แก้วเขียว  ครู ชำนาญการ
3
24.00
20 นางสาวสุจิตรา ติงสา  ครู ชำนาญการ
4
50.00
21 นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
84.00
22 มูฮัมหมัดอัลฟัรดี หะยีมุมิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
12