โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ละงูพิทยาคม

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 22 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
12
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบุญเลิศ ยาแลหวา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
2 นางมยุรี แคยิหวา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
3 นางสาวอาอีฉ๊ะ มาระมาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
90.00
4 นางสาวโศจิรัตน์ นิลสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
102.00
5 นางสาวนาฎยา หยังหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
6 นางอาทิตยา ปังเตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
114.00
7 นายทวีป สันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวโนรี หมีนหวัง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอับดุล สำเร  ครู ชำนาญการ
3
60.00
10 นายอาธิศักดิ์ แกสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
96.00
11 นายสาโรจน์ บูชาร์ลี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางกรองใจ ปองอนุสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
73.00
13 นางฮาหวา วาฮะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
14 นางรัชฎา ทองนาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
88.00
15 นางนัดวะฮ์ แคยิหวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
16 นายมานิช แดงนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอาซีซัน เกปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสายใจ เบ็ญหมัด  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอายีซะห์ มอเกาะ  ครู ชำนาญการ
6
96.00
20 นางฉาหร๊ะ ชมฮด  ครู ชำนาญการ
6
76.00
21 นางสาวศิริขวัญ บัวทอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวสันนิสา สมัยอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุภัตตรา อักษรพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
19.00
24 นายเกษม ยังนิ่ง  ครู ชำนาญการ
2
49.00
25 นางสาวกูฮุสนา กูสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวซอบารียะห์ ปุนยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 วรรณา บูสมาด  ครู ชำนาญการ
5
110.00
28 ชนิกานต์ สระมุณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ศิวพร จิโรจน์วณิชชากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 สุมลวรรณ โต๊ะบู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7