โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดน้อยนพคุณ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 477
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 36 54 90 18.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 47 43 90 18.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 51 108 22.64
3 รวม ม.ต้น 11 140 148 288 60.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 22 37 59 12.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 24 56 80 16.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 19 31 50 10.48
6 รวม ม.ปลาย 12 65 124 189 39.62
รวมทั้งหมด 23 205 272 477 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0