โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,811
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 0 317 317 17.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 0 326 326 18.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 0 308 308 17.01
3 รวม ม.ต้น 24 0 951 951 52.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 0 274 274 15.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 0 300 300 16.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 0 286 286 15.79
6 รวม ม.ปลาย 25 0 860 860 47.49
รวมทั้งหมด 49 0 1,811 1,811 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0