โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 621
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 43 48 91 14.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 62 49 111 17.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 73 51 124 19.97
3 รวม ม.ต้น 17 178 148 326 52.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 53 58 111 17.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 57 46 103 16.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 34 47 81 13.04
6 รวม ม.ปลาย 21 144 151 295 47.50
รวมทั้งหมด 38 322 299 621 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0