โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,125
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 491 0 491 15.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 525 0 525 16.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 485 0 485 15.52
3 รวม ม.ต้น 34 1,501 0 1,501 48.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 550 0 550 17.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 534 0 534 17.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 540 0 540 17.28
6 รวม ม.ปลาย 36 1,624 0 1,624 51.97
รวมทั้งหมด 70 3,125 0 3,125 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0