โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 426
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 61 40 101 23.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 46 33 79 18.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 59 53 112 26.29
3 รวม ม.ต้น 15 166 126 292 68.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 17 19 36 8.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 19 51 11.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 18 29 47 11.03
6 รวม ม.ปลาย 12 67 67 134 31.46
รวมทั้งหมด 27 233 193 426 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0