โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 322
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 12 42 13.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 33 39 72 22.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 46 35 81 25.16
3 รวม ม.ต้น 8 109 86 195 60.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 26 19 45 13.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 25 49 15.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 17 16 33 10.25
6 รวม ม.ปลาย 11 67 60 127 39.44
รวมทั้งหมด 19 176 146 322 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0