โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,433
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 169 139 308 21.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 157 136 293 20.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 160 133 293 20.45
3 รวม ม.ต้น 27 486 408 894 62.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 73 76 149 10.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 91 120 211 14.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 76 103 179 12.49
6 รวม ม.ปลาย 18 240 299 539 37.61
รวมทั้งหมด 45 726 707 1,433 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0