โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,461
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 0 468 468 32.03
2 มัธยมศึกษาปีที 3 11 0 401 401 27.45
2 รวม ม.ต้น 22 0 869 869 59.48
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 0 310 310 21.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 0 282 282 19.30
4 รวม ม.ปลาย 15 0 592 592 40.52
รวมทั้งหมด 37 0 1,461 1,461 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0