โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,585
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 249 250 499 19.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 223 221 444 17.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 225 233 458 17.72
3 รวม ม.ต้น 36 697 704 1,401 54.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 170 265 435 16.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 138 232 370 14.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 144 235 379 14.66
6 รวม ม.ปลาย 33 452 732 1,184 45.80
รวมทั้งหมด 69 1,149 1,436 2,585 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0