โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,263
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 418 280 698 21.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 420 264 684 20.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 346 180 526 16.12
3 รวม ม.ต้น 46 1,184 724 1,908 58.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 277 223 500 15.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 240 201 441 13.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 206 208 414 12.69
6 รวม ม.ปลาย 36 723 632 1,355 41.53
รวมทั้งหมด 82 1,907 1,356 3,263 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0