โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดบึงทองหลาง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,785
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 204 149 353 19.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 223 169 392 21.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 182 196 378 21.18
3 รวม ม.ต้น 33 609 514 1,123 62.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 120 119 239 13.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 95 127 222 12.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 80 121 201 11.26
6 รวม ม.ปลาย 25 295 367 662 37.09
รวมทั้งหมด 58 904 881 1,785 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0