โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 204 276 480 19.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 160 247 407 16.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 0 193 247 440 17.55
3 รวม ม.ต้น 11 557 770 1,327 52.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 167 269 436 17.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 139 249 388 15.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 135 221 356 14.20
6 รวม ม.ปลาย 32 441 739 1,180 47.07
รวมทั้งหมด 43 998 1,509 2,507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0