โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,339
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 291 419 710 16.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 356 370 726 16.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 308 437 745 17.17
3 รวม ม.ต้น 51 955 1,226 2,181 50.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 308 442 750 17.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 294 412 706 16.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 283 419 702 16.18
6 รวม ม.ปลาย 54 885 1,273 2,158 49.73
รวมทั้งหมด 105 1,840 2,499 4,339 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0