โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,905
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 205 227 432 22.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 183 212 395 20.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 183 239 422 22.15
3 รวม ม.ต้น 34 571 678 1,249 65.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 131 149 280 14.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 91 111 202 10.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 81 93 174 9.13
6 รวม ม.ปลาย 21 303 353 656 34.44
รวมทั้งหมด 55 874 1,031 1,905 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0