โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,950
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 181 168 349 17.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 220 187 407 20.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 153 211 364 18.67
3 รวม ม.ต้น 35 554 566 1,120 57.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 143 130 273 14.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 137 142 279 14.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 110 168 278 14.26
6 รวม ม.ปลาย 34 390 440 830 42.56
รวมทั้งหมด 69 944 1,006 1,950 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0