โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,772
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 164 155 319 18.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 137 173 310 17.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 138 173 311 17.55
3 รวม ม.ต้น 24 439 501 940 53.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 140 164 304 17.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 120 154 274 15.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 114 140 254 14.33
6 รวม ม.ปลาย 27 374 458 832 46.95
รวมทั้งหมด 51 813 959 1,772 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0