โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,975
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 248 302 550 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 242 300 542 18.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 209 322 531 17.85
3 รวม ม.ต้น 42 699 924 1,623 54.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 163 293 456 15.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 157 293 450 15.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 170 276 446 14.99
6 รวม ม.ปลาย 36 490 862 1,352 45.45
รวมทั้งหมด 78 1,189 1,786 2,975 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0