โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดบวรมงคล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 364
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 33 19 52 14.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 35 31 66 18.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 54 27 81 22.25
3 รวม ม.ต้น 9 122 77 199 54.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 36 18 54 14.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 21 60 16.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 18 51 14.01
6 รวม ม.ปลาย 12 108 57 165 45.33
รวมทั้งหมด 21 230 134 364 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0