โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิมุตยารามพิทยากร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 310
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 34 22 56 18.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 43 30 73 23.55
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 36 86 27.74
3 รวม ม.ต้น 8 127 88 215 69.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 17 13 30 9.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 9 33 10.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 21 11 32 10.32
6 รวม ม.ปลาย 6 62 33 95 30.65
รวมทั้งหมด 14 189 121 310 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0