โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,270
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 213 209 422 18.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 222 252 474 20.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 223 224 447 19.69
3 รวม ม.ต้น 34 658 685 1,343 59.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 160 200 360 15.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 136 156 292 12.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 122 153 275 12.11
6 รวม ม.ปลาย 32 418 509 927 40.84
รวมทั้งหมด 66 1,076 1,194 2,270 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0