โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,058
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 199 208 407 19.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 177 149 326 15.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 146 173 319 15.50
3 รวม ม.ต้น 28 522 530 1,052 51.12
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 152 215 367 17.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 163 166 329 15.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 134 176 310 15.06
6 รวม ม.ปลาย 27 449 557 1,006 48.88
รวมทั้งหมด 55 971 1,087 2,058 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0