โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,659
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 148 262 410 15.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 164 245 409 15.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 145 239 384 14.44
3 รวม ม.ต้น 30 457 746 1,203 45.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 174 334 508 19.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 169 322 491 18.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 158 299 457 17.19
6 รวม ม.ปลาย 39 501 955 1,456 54.76
รวมทั้งหมด 69 958 1,701 2,659 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0