โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,602
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 303 236 539 20.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 246 253 499 19.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 234 224 458 17.60
3 รวม ม.ต้น 37 783 713 1,496 57.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 198 229 427 16.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 164 169 333 12.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 133 213 346 13.30
6 รวม ม.ปลาย 30 495 611 1,106 42.51
รวมทั้งหมด 67 1,278 1,324 2,602 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0