โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,200
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 114 103 217 18.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 154 122 276 23.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 129 119 248 20.67
3 รวม ม.ต้น 23 397 344 741 61.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 75 75 150 12.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 77 77 154 12.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 53 102 155 12.92
6 รวม ม.ปลาย 17 205 254 459 38.25
รวมทั้งหมด 40 602 598 1,200 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0