โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,651
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 258 225 483 18.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 247 308 555 20.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 234 256 490 18.48
3 รวม ม.ต้น 42 739 789 1,528 57.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 152 228 380 14.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 157 237 394 14.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 125 224 349 13.16
6 รวม ม.ปลาย 30 434 689 1,123 42.36
รวมทั้งหมด 72 1,173 1,478 2,651 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0