โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 954
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 116 118 234 24.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 118 127 245 25.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 118 104 222 23.27
3 รวม ม.ต้น 20 352 349 701 73.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 56 93 9.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 45 83 8.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 52 77 8.07
6 รวม ม.ปลาย 9 100 153 253 26.52
รวมทั้งหมด 29 452 502 954 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0