โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 63
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 14 13 27 42.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 9 6 15 23.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 14 7 21 33.33
3 รวม ม.ต้น 3 37 26 63 100.00
รวมทั้งหมด 3 37 26 63 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0