โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชวินิตสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 512
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 44 28 72 14.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 50 40 90 17.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 55 113 22.07
3 รวม ม.ต้น 11 152 123 275 53.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 60 45 105 20.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 34 59 11.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 40 73 14.26
6 รวม ม.ปลาย 11 118 119 237 46.29
รวมทั้งหมด 22 270 242 512 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0