โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เปร็งวิสุทธาธิบดี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 236
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 17 52 22.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 44 32 76 32.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 32 29 61 25.85
3 รวม ม.ต้น 6 111 78 189 80.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 8 3.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 10 15 25 10.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 6 8 14 5.93
6 รวม ม.ปลาย 6 19 28 47 19.92
รวมทั้งหมด 12 130 106 236 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0