โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,556
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 243 267 510 19.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 213 253 466 18.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 186 219 405 15.85
3 รวม ม.ต้น 34 642 739 1,381 54.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 163 260 423 16.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 174 229 403 15.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 135 214 349 13.65
6 รวม ม.ปลาย 34 472 703 1,175 45.97
รวมทั้งหมด 68 1,114 1,442 2,556 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0