โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางพลีราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,356
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 343 398 741 22.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 356 367 723 21.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 306 342 648 19.31
3 รวม ม.ต้น 50 1,005 1,107 2,112 62.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 173 260 433 12.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 183 257 440 13.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 129 242 371 11.05
6 รวม ม.ปลาย 30 485 759 1,244 37.07
รวมทั้งหมด 80 1,490 1,866 3,356 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0