โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พูลเจริญวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,792
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 276 285 561 20.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 290 309 599 21.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 255 282 537 19.23
3 รวม ม.ต้น 45 821 876 1,697 60.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 162 220 382 13.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 160 209 369 13.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 146 198 344 12.32
6 รวม ม.ปลาย 27 468 627 1,095 39.22
รวมทั้งหมด 72 1,289 1,503 2,792 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0