โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,257
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 246 260 506 15.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 231 282 513 15.75
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 242 281 523 16.06
3 รวม ม.ต้น 42 719 823 1,542 47.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 299 339 638 19.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 264 289 553 16.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 214 310 524 16.09
6 รวม ม.ปลาย 46 777 938 1,715 52.66
รวมทั้งหมด 88 1,496 1,761 3,257 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0