โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนาธิเบศร์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,594
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 153 138 291 18.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 212 178 390 24.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 147 180 327 20.51
3 รวม ม.ต้น 30 512 496 1,008 63.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 111 112 223 13.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 86 93 179 11.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 72 112 184 11.54
6 รวม ม.ปลาย 23 269 317 586 36.76
รวมทั้งหมด 53 781 813 1,594 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0