โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ปีการศึกษา 2564

จำนวน 485
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 109 51 160 32.99
2 มัธยมศึกษาปีที 3 4 83 56 139 28.66
2 รวม ม.ต้น 9 192 107 299 61.65
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 67 111 22.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 46 75 15.46
4 รวม ม.ปลาย 7 73 113 186 38.35
รวมทั้งหมด 16 265 220 485 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0