โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,095
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 117 73 190 17.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 160 92 252 23.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 159 100 259 23.65
3 รวม ม.ต้น 19 436 265 701 64.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 77 50 127 11.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 71 46 117 10.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 92 58 150 13.70
6 รวม ม.ปลาย 15 240 154 394 35.98
รวมทั้งหมด 34 676 419 1,095 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0