โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,534
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 143 429 572 22.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 84 368 452 17.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 29 336 365 14.40
3 รวม ม.ต้น 36 256 1,133 1,389 54.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 63 342 405 15.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 59 320 379 14.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 54 307 361 14.25
6 รวม ม.ปลาย 32 176 969 1,145 45.19
รวมทั้งหมด 68 432 2,102 2,534 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0