โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,997
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 200 175 375 18.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 207 200 407 20.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 212 181 393 19.68
3 รวม ม.ต้น 30 619 556 1,175 58.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 153 166 319 15.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 120 129 249 12.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 109 145 254 12.72
6 รวม ม.ปลาย 24 382 440 822 41.16
รวมทั้งหมด 54 1,001 996 1,997 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0