โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,561
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 266 298 564 15.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 264 306 570 16.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 261 285 546 15.33
3 รวม ม.ต้น 42 791 889 1,680 47.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 302 335 637 17.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 290 354 644 18.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 258 342 600 16.85
6 รวม ม.ปลาย 47 850 1,031 1,881 52.82
รวมทั้งหมด 89 1,641 1,920 3,561 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0