โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,723
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 392 512 904 19.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 366 496 862 18.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 18 277 392 669 14.16
3 รวม ม.ต้น 61 1,035 1,400 2,435 51.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 312 532 844 17.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 292 502 794 16.81
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 244 406 650 13.76
6 รวม ม.ปลาย 56 848 1,440 2,288 48.44
รวมทั้งหมด 117 1,883 2,840 4,723 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0