โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บัวแก้วเกษร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 880
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 114 94 208 23.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 134 96 230 26.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 116 91 207 23.52
3 รวม ม.ต้น 18 364 281 645 73.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 57 53 110 12.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 44 69 7.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 36 56 6.36
6 รวม ม.ปลาย 9 102 133 235 26.70
รวมทั้งหมด 27 466 414 880 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0