โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,142
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 3 56 36 92 4.30
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 3 39 42 81 3.78
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 44 44 88 4.11
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 2 32 37 69 3.22
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 2 45 41 86 4.01
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 2 40 42 82 3.83
6 รวมประถม 15 256 242 498 23.25
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 179 187 366 17.09
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 160 183 343 16.01
9 มัธยมศึกษาปีที 3 8 164 176 340 15.87
9 รวม ม.ต้น 24 503 546 1,049 48.97
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 88 135 223 10.41
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 91 88 179 8.36
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 85 108 193 9.01
12 รวม ม.ปลาย 17 264 331 595 27.78
รวมทั้งหมด 56 1,023 1,119 2,142 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0