โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 122
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 10 26 21.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 15 10 25 20.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 14 3 17 13.93
3 รวม ม.ต้น 3 45 23 68 55.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 9 18 27 22.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 8 13 21 17.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 5 1 6 4.92
6 รวม ม.ปลาย 6 22 32 54 44.26
รวมทั้งหมด 9 67 55 122 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0