โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 720
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 50 46 96 13.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 34 96 13.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 37 94 13.06
3 รวม ม.ต้น 12 169 117 286 39.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 74 70 144 20.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 81 66 147 20.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 56 87 143 19.86
6 รวม ม.ปลาย 18 211 223 434 60.28
รวมทั้งหมด 30 380 340 720 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0